Elan yerləşdirmə qaydalaları

1. Bütün elanlar yoxlamadan keçir. Bu yoxlama həqiqi qaydalara uyğun olaraq aparılır. Adətən proses 24 saatdan çox vaxt almır.

2. Yerləşdirilmiş elandakı məlumatın həqiqiliyi haqda cavabdehliyi istifadəçi daşıyır.

3. Elan yerləşdirilən zaman şəkillərin ölçüsü minimum 800×600 piksel olarsa elanınız daha effektli olar.

4. Şəkillərdə avtomobilin önünün, arxasının və salonunun görünüşünün olması vacibdir (maksimum şəkil limiti 9-dur).